MENÜ

KATEGORİLER

ÜRÜNLER

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi,
Tuana Yapı Mühendislik İnşaat Taahhüt Gıda San Tic Ltd Şti. (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Gizli Bilgiyi Veren” olarak anılacaktır)
ile Değirmenönü Mahallesi 1542 sokak No:36/A Merkezefendi DENİZLİ adresinde
mukim PAMUKKALE Vergi Dairesine kayıtlı 8590617630 Vergi Numaralı
02584080909 irtibat numaralı _____ (işbu sözleşmede
bundan böyle kısaca “Gizli Bilgiyi Alan” olarak anılacaktır)
arasında imza altına alınmıştır.
Gizli Bilgiyi Veren ve Gizli Bilgiyi Alan işbu sözleşmede ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar”
olarak anılacaktır.
GİRİŞ:
➢ Gizli Bilgiyi Veren, Gizli Bilgiyi Alan tarafından yerine getirilecek hizmetler ve/veya
tedarik edilecek ürünler (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “İş” olarak anılacaktır) ile
ilgili tamamı gizli nitelikte olan (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel, ticari, mali,
hukuki ve teknik bilgiler, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet
hakları ve mali hakları, ticari marka, ticari sır, reklam ve pazarlama planları, ürün planları,
üretim bilgileri, teknik planlar, ve bunları içeren her türlü yazılı bilgi, belge, yazılım, sözlü,
görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan yazılı olan ve olmayan bilgiler ve/veya Gizli
Bilgiyi Veren tarafından, Gizli Bilgiyi Alan’a verilebilecek cihazların veya
komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması, tesis
ziyareti sırasında görsel olarak edinilen yahut üretim veya ürün incelemesi sureti ile
edinilebilecek bilgiler ile tarafların faaliyet gösterdikleri mevcut iştigal sahalarında
genellikle gizli olarak kabul edilen bilgiler, tüm ticari, finansal, teknik, operasyonel ve
benzer bilgi, veri ve belgeler çizimler, parça çizimleri, skeçler, parça örnekleri, kalıplar,
numuneler, taslak resimler, parça listesi, mühendislik bilgisi, üretim bilgisi, performans
bilgisi, CAD Data, plan, dizayn, tasarım, spesifikasyon, ölçü, formül, araştırma ve test
sonuçları ve benzeri diğer bilgileri (bundan sonra kısaca “Bilgiler” olarak anılacaktır) basılı,
sözlü, görsel ve/veya elektronik ortamlarda Gizli Bilgiyi Alan’a vermiş ya da verecektir.
basılı, sözlü, görsel ve/veya elektronik ortamlarda Gizli Bilgiyi Alan’a vermiş ya da
verecektir.
Bu çerçevede Taraflar, Gizli Bilgiyi Veren tarafından Gizli Bilgiyi Alan’a verilmiş /verilecek
Bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.
1. Bu sözleşme çerçevesinde, Gizli Bilgiyi Veren tarafından Gizli Bilgiyi Alan’a
(sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yazılı, sözlü, basılı, görsel ya da elektronik ortamda
ifşa edilen Bilgiler’in tamamı ve İş, ticari nitelikte olup gizli bilgi mahiyetindedir.
2. Gizli Bilgiyi Alan, İş’in ve Bilgiler’in gizli bilgi olarak saklanmasını, gizliliğinin mutlak
surette korunmasını ve aksi yazılı olarak Gizi Bilgiyi Veren tarafından talep edilmedikçe
hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa edilmemesini, her ne maksatla olursa olsun parasal veya
parasal olmayan menfaatler de dahil olmak üzere herhangi bir şey karşılığında veya
karşılıksız olarak, Taraflar’ın rakibi olan veya üçüncü şahıs konumundaki herhangi bir kişi,
2
şirket veya kuruma verilmemesini, paylaşılmamasını, çoğaltılarak dağıtılmamasını, veri
aktarım sistemleri marifetiyle erişim hakkının sağlanılmamasını sağlamakla yükümlüdür.
3. Gizli Bilgiyi Alan, kendisine Bilgiler ifşa edilecek çalışanlarının, gizlilik yükümlülüğüne
uyması için gerekli her türlü tedbiri alacak ve bu çerçevede yazılı prosedürlerini
oluşturacaktır.
4. Taraflar arasında mektup, faks, teleks, elektronik posta, disk vb. yollarla yapılan
yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla
elde edilen Bilgiler gizlilik kapsamındadır.
5. Gizli Bilgiyi Alan kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Gizli Bilgiyi
Veren’in gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Gizli Bilgiyi
Alan ancak zorunlu hallerde ve işi gereği Bilgileri, öğrenmesi gereken işçilerine, alt
çalışanlarına ve kendine bağlı çalışan diğer kişilere verebilir ancak Bilgiler’in gizliliği
hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu
sözleşme yükümlülüklerini aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde
doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
6. Bilgiler, ifşa edildiği tarihte, aleni olarak yayınlanmış, Gizli Bilgiyi Alan’ın veya
kamuoyunun bilgisi dahilinde ise ya da daha sonra Gizli Bilgiyi Alan’ın bu sözleşmeyi
ihlali dışında bir yolla kamuoyuna ifşa edilmiş ise, bu bilgiler için işbu sözleşmeden doğan
gizlilik hükümleri uygulanmayacaktır.
7. Gizli Bilgiyi Alan, Bilgiler’i, sadece ilgili İş’nin sonuçlandırılabilmesi için kullanacak, bu
amaç dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak ya da ifşa etmeyecektir.
8. Aksi açık bir şekilde yazılı olarak belgelenmedikçe, bu sözleşmedeki hiçbir hüküm,
Bilgiler ya da Bilgiler’in kullanımı ile ilgili olarak Gizli Bilgiyi Alan’a bir hak, lisans, izin
ya da yetki verildiği şeklinde yorumlanamaz.
9. Gizli Bilgiyi Alan, ifşa edilen Bilgiler’den yazılı olanların orijinallerini, kopyaları ve
özetlerini, sözlü olarak ifşa edilen Bilgiler’in bütün yazılı dökümleri ve notlarını,
elektronik ortamda saklanan Bilgiler’in ise tüm kopyalarını ve bu çerçevede kayıtları
içeren tüm belgelerini, Gizli Bilgiyi Veren’in yazılı talebi üzerine derhal (ve her halükarda
en geç 3 gün içerisinde) Gizli Bilgiyi Veren’e iade edecek ya da Gizli Bilgiyi Veren’in
yazılı talimatı üzerine imha edecek / kayıtlarından silecektir.
10. Gizli Bilgiyi Alan, işbu sözleşmede düzenlenmiş olan gizlilik yükümlülüğünü ihlal
edilmesi nedeniyle Gizli Bilgiyi Veren’in doğrudan ya da dolaylı olarak ya da gelecekte
maruz kalabileceği her türlü zararları tazmin edecektir. Gizli Bilgiyi Alan, ayrıca, işbu
sözleşme çerçevesinde tanımlanan gizliliğin ihlali durumunda sözleşme bedelinin %10 (
Yüzde On ) tutarı kadar cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
11. Gizli Bilgiyi Alan, Bilgiler’in işbu sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar
olduğunda, derhal ve yazılı olarak Gizli Bilgiyi Veren’e durumu bildirmekle yükümlüdür.
12. Gizli Bilgiyi Alan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)
ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması
ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmak,
3 faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla uygun şekilde yürütmek yükümlülüğü
altındadır. İşbu başlık altında yer alan tanımlar bakımından 6698 sayılı Kanun ve ilgili
ikincil düzenlemeleri esas alınacaktır. Uygun olduğu ölçüde, kişisel veri kavramı özel
nitelikli kişisel verileri de kapsamaktadır.
13. Gizli Bilgiyi Alan işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri doğrultusunda elde
ettiği/edeceği, hiçbir kişisel veriyi sözleşme amacının dışında (“Kişisel Veri”)
kullanmayacak, toplamayacak, işlemeyecek, arşivlemeyecek ve gerek yurt içi gerekse de
yurtdışındaki hiçbir kişi veya kuruma aktarmayacaktır.
14. Gizli Bilgiyi Alan; Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun başta olmak
üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve
esaslara uygun bir biçimde sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul
eder.
15. Gizli Bilgiyi Alan, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca
yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında
hukuka aykırı olarak kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli idari ve teknik tedbirleri
almakla yükümlüdür.
16. Gizli Bilgiyi Veren tarafından Sözleşme kapsamında “özel nitelikli kişisel veriler”in
paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu veriler Gizli Bilgiyi Alan tarafından
niteliklerine uygun bir şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek
güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacaktır.
17. Gizli Bilgiyi Veren’in, Gizli Bilgiyi Alan’dan kaynaklanan nedenlerle bir zarara
uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı
tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlar Gizli Bilgiyi Alan’a rücu
edilecek ve ilk yazılı talepte tüm ferileri ile birlikte Gizli Bilgiyi Veren’e ödenecektir.
18. İşbu sözleşme, İş kapsamındaki iş ilişkisi devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacak ve her
halükarda Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren beş yıl müddetle devam
edecektir.
19. Eğer işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/veya uygulanamaz
olduğu tespit edilirse, Taraflar bu hükümleri sözleşmenin amacına uygun benzeri,
uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve işbu sözleşmenin
bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her halükarda, bu tür bir aykırılık ya da
uygulanamazlık, sözleşmenin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da geçerliliğini
etkilemeyecektir.
20. Bu sözleşme ve ekleri, Taraflar arasında olan, mevzuuyla ilgili anlaşmanın tamamını
oluşturur ve önceki tüm anlaşmaları feshederek yerine geçer. Bu sözleşme, ancak
Taraflar’ın karşılıklı imzaları ile ve bu sözleşmeye referans verilmek suretiyle yazılı olarak
değiştirilebilir.
21. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal edildiğinin iddia edilmemesi ya da bu konuda ilgili
tarafça yapılabilecek bir feragat, bir sonraki ihlal için feragat teşkil etmeyeceği gibi ihlal
4
edilen hükmün geçerliliğini de etkilemez. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal edildiğinin
iddia edilmemesi, (açık yazılı bir feragat olmadıkça) ilgili tarafın bu sözleşmeden ve
kanundan kaynaklanan haklarını daha sonra kullanmasına engel teşkil etmez.
22. Taraflar, giriş kısmında belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri,
iadeli, taahhütlü mektup ile yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) işgünü içinde ihbar
edeceklerdir. Bu ihbarın yapılmasına kadar tüm bildirimler ilgili tarafın belirtilen son
tebligat adresine yapılacak ve bildirim söz konusu tarafa ulaşmamış olsa dahi geçerli bir
bildirim gibi sonuç doğuracaktır.
23. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili
olacaktır.
Yirmiüç madde ve dört sayfadan müteşekkil işbu sözleşme, Taraflar’ın yetkili temsilcileri
tarafından, iki nüsha olarak Taraflar adına 28.03.2024 tarihinde imza edilmiştir.